Uden involvering – ingen forpligtelse

Vores facilitering i processer fordrer personlig involvering af deltagerne. Denne involvering sikrer indsigt, ejerskab og forpligtelse på målene. Forpligtelsen skaber bevægelse fra tanke til handling.

Learning by doing

Vi er overbevist om, at læring sker bedst ved ”at gøre” og ved at bringe flest mulige sanser i spil. Derfor arbejder vi med aktiv læring via øvelser, for at integrere læringen hos deltagerne. Øvelserne dækker både over konkrete metoder og over vores tilgang til læring og social dialog. Tanken er, at mennesker ikke blot lærer vha. deres intellekt, men også gennem følelser, kroppen og fantasien. Vi vil derfor inspirere gennem synet, hørelsen, følesansen, fantasien, fysisk bevægelse og ved at komme i kontakt med følelser. Øvelserne skal efterfølgende kobles direkte til deltagernes arbejdsmæssige forhold, for derved at bestyrke bevægelse og inspiration der kan forfølges igennem handling.

Konkrete værktøjer i hverdagen

Vi står ikke tilbage for at provokere, da en provokation skaber bevægelse. Men vores ærinde er ikke provokationen i sig selv, snarere at gøde og pleje den kreative og legende side af mennesket. Bevægelsen skal sørge for at deltagerne får konkrete værktøjer som kan bruges i hverdagen. Værktøjer som kan bringe den enkelte til indsigter om egen indflydelse, til konkrete formuleringer af forhold eget liv hvor der ønskes udvikling og til motivation der bestyrker at tankerne bliver til aktive handlinger i dagligdagen.

De aktive øvelser åbner således til nye indsigter, og integrerer gode og solide arbejdsredskaber hos deltagerne. Redskaber som vil kunne benyttes straks efter kursets afslutning og i fremtiden.

Omvendt Jeopardy

Coaching er at stille spørgsmål i stedet for at give svar. Dette udvikler kompetencen hos den coachede, får værdierne frem og hjælper personen eller teamet i fokus til at tage ejerskab, føle commitment og selv opdage, hvilke handlinger der skal til, for at målet kan nås. Gennem coaching mindskes kløften mellem den ønskede og den aktuelle performance.

Selvopfyldende profetier

Fremtiden opstår ud af det vi gør i nuet, og dermed bestemmer vi selv i høj grad, hvad vores fremtid skal indeholde. Dette gælder både for det individuelle menneske og i høj grad for virksomheden.

”Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den.”

Peter Drucker

Værdien er omdrejningspunktet

Værdier er det, der er vigtigt for os – dét, som motiverer og styrer os i en bestemt retning. Det enkelte menneskes værdisæt er hovedmotivationen bag alle dets handlinger – ligesom virksomhedens værdisæt er baggrunden for dennes aktiviteter. For at virksomheden kan opnå sine mål er det derfor vigtigt, at medarbejderne kan identificere sig med virksomhedens værdier og dermed altid have dem for øje som værende målestokken for, hvorvidt processen frem mod målet er i tråd med virksomhedens værdier. Sammenfald mellem den enkelte persons og virksomhedens værdier er nøglen til tilfredse, motiverede og engagerede mennesker, som derigennem skaber en succesfuld virksomhed.

Er du klar til lidt mere teori? Så klik på et link.

Se eksempler på vores foredrag

Foredrag om Arbejdsglæde og trivsel

Arbejdsglæde og trivsel

Trivsel er, når du ikke kan få øje på en idiot i miles omkreds!

Ledelse med vilje - Addfocus

Ledelse med vilje

Ledelse er mere en indstilling, end det er en stilling!

Grib hinanden rigtigt - Addfocus

Grib hinanden rigtigt

Vi gør oprør mod den problemorienterede tilgang til samarbejdet!